Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány népjóléti, szociális és nyugdíjügyi programja

I. Idősügy és nyugdíjak

Az Orbán-kormány számára, amikor nyugdíjba vonulunk, megszűnünk fontosnak lenni, és azt éreztetik tisztességes munkában megőszült emberekkel egy végiggürcölt élet után, hogy feleslegessé váltak. Az Orbán-rendszer ezt érezteti minden időssel, amikor szándékosan trükközik az inflációs várakozásokkal, hogy az idősek majd csak utólag, nyugdíjkorrekcióként kapják meg azt, ami jár nekik, amiért megdolgoztak. Ezt üzeni az is, hogy megszüntették a vegyes indexálást, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok nem részesülnek az ország, a gazdaság fejlődéséből.

Ennek következménye a nyugdíjas társadalom leszakadása az aktív korúaktól; egyre nagyobb, indokolhatatlan (és indokolatlan) különbségek azonos életpálya után a nyugdíjba vonulás időpontjától függően a nyugdíjak között, a nyugdíjas elszegényedés (relatív és abszolút) terjedése.

Egyre több idős ember érzi úgy, hogy a társadalom, az állam magára hagyja.

Az időskorhoz kötődő szolgáltatások nem fejlődtek az elmúlt években, sőt az önálló életvitelt segítő szolgáltatások igénybevételi szabályai szigorodtak, így ez csak kevesek számára elérhető. Az egészségügyi problémákhoz kötődő szolgáltatások - pl. otthoni szakápolás - zömmel csak piaci alapon elérhető, nem garantált minőségű és drága.

A lakásfenntartás költségeihez az idősek kevés támogatást kaphatnak, hitelhez nem juthatnak. Gyakorlatilag a lakhatási és életkörülményeik javításával az Orbán-kormány nem törődött, e fontos tennivalókat is a családok felelősségi körébe utalta.

I.1 A nyugdíjrendszer helyreállítása

 

Újra alkotmányos joggá tesszük a nyugdíjat!

Visszaállítjuk a nyugdíjalap önállóságát az átláthatóság biztosítása, a szubjektív kormányzati beavatkozás lehetőségének elkerülése érdekében. Ennek érdekében az államháztartási törvényben rögzíteni kell, hogy társadalombiztosítási kasszákat érintő döntést csak az országgyűlés hozhat. Önálló, megfelelő hatáskörrel rendelkező nyugdíjszakmai közigazgatási szervezetet és a tevékenységhez értő közigazgatási apparátust hozunk létre. A nyugdíjjogosultság egyénekre szabott megállapítása, a forrásszükséglet megalapozott számbavétele csak így, szakszerű előkészítéssel lehetséges.

A helyzet ma olyan, hogy nem csak a nyugdíjrendszer átalakításával kell foglalkozni, hanem krízis- és garanciális intézkedésekről kell beszélni!

I.2 Krízisintézkedések az alacsony nyugdíjat kapók védelmében

 

A krízisintézkedések célja a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítása.

I.3 Garanciális intézkedések a nyugdíjasok megbecsülésére

 

 

A hosszabb távú garanciális intézkedések célja a tisztes időskor szükségleteit kielégítő jövedelem biztosítása, a társadalombiztosítási rendszer iránti bizalom megerősítése, az aktív korúak jövedelmi viszonyainak javulását is leképező emelési szabályok bevezetése, és a nyugdíjrendszeren belüli különbségek nyugdíjas korban bekövetkező indokolatlan növekedésének kezelése.  Későbbi feladat lesz az európai minimálnyugdíj-szabályozás átvételének biztosítása.

Megélhetést biztosító nyugdíjak

 

 

Átlátható nyugdíjrendszer

Tisztességes elszámolás a nyugdíjasokkal

Rugalmas nyugdíjba vonulás

I.4 A nyugodt öregkort biztosító szolgáltatások

 

 

Az állam nem hagyhatja magára az idős embereket és családjukat. Hangsúlyozzuk, hogy az idős ember az egész társadalomnak érték, a közösség is felelős az öregkoráért!

Megtartjuk a korábbi, baloldali kormányok időseket segítő intézkedéseit és szolgáltatásait, például a 65 év felett ingyenes utazást és a szépkorúak jubileumi jutalmát.

Érdemi hatáskörökkel visszaállítjuk az Idősügyi Tanácsot, hogy soha többé ne születhessenek döntések az idős emberekről az idős emberek nélkül.

I.5 A házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás helyzete

 

 

A 2022. évben az ország lakóinak 20,6%-a (közel 2 millió fő) 65 év feletti, a központi nyilvántartás adatai szerint az idősotthoni bentlakásos férőhelyek száma 54 624. Ez messze nem elegendő az önmagukat már részben vagy egészben ellátni nem képes időskorúak elhelyezésére!

II. Családpolitika, gyermekek és fiatalok támogatása, lakásügy

 

 

Az Orbán-kormány szívesen beszél a családok támogatásáról, a valóság azonban gyakran más: a magyar gyerekek megdöbbentően nagy száma nő fel szegénységben, a családok nem számíthatnak arra, hogy jó minőségű egészségügyi ellátást, oktatást, gyermekeket támogató szolgáltatásokat kapnak. Ezért is választja sok gyermekes család a külföldre költözést.

Az Orbán-kormány családpolitikai intézkedései folyamatosan megosztják a   társadalmat. Különbséget tesznek család és család, gyermek és gyermek között. A minden gyermeket elérő juttatásokat (Családi pótlék, GYES, GYET, Anyasági Támogatás) 15 éve nem emelték, a nemzeti jövedelemből erre költött összeg jelentősen csökkent arányában 2010 óta. Jelenleg Magyarországon nincs valós szociálpolitika - és ezért valós családpolitika sem. Egy ország családpolitikáját nem lehet a szociális rendszerétől, sőt az oktatástól és az egészségügytől sem külön kezelni!

A Magyarországon régóta tartó népességcsökkenés csak akkor megállítható, ha a társadalom széles rétegei számára érezhető a szociális biztonság, ha tervezhető a jövő, a megélhetés, ha az előrejutásban nem a pártpolitikai hovatartozás, hanem az igyekezet, a tehetség, a szorgalom számít.  Olyan családtámogatási rendszerre van szükség, amely minden család számára azonos jogokat biztosít, amely egyensúlyt teremt a munkavállalás és a családi élet között, és nem tesz különbséget család és család között.

Egy szociáldemokrata kormány legfontosabb elve, hogy nem tesz különbséget gyermek és gyermek, család és család között.

II.1 Támogatás a gyermekvállaláshoz

 

II.2 Minden gyermek fontos!

 

 

Az elmúlt évtizedben a gyermekjóléti ellátások színvonala rohamosan csökken. Az alapellátásban és a szakellátásban is olyan alacsony a normatív támogatás, hogy a béreket és a rezsit önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tudják kifizetni. Az egyik legnagyobb probléma a szakemberek hiánya, a szakmai programokhoz nem állnak rendelkezésre megfelelő eszközök.

A szakellátásba kerülő gyermekek életfeltételeinek kialakítása nem kielégítő, a nevelőszülői hálózat újjászervezése elégtelen, a lakásotthonok működési feltételei nem megfelelőek. A szakellátásból kikerülő fiatalok életkezdésének segítése nem működik, a pénzbeli támogatás nem elég.

Az Árnyékkormány feladatai gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem területén:

II.3 Segítség az életkezdéshez

 

 

A felnövekvő generációk számára kiemelt figyelmet és támogatást kell nyújtani az életkezdéshez, a sikeres induláshoz. Azt akarjuk, hogy a magyar fiatalok a saját hazájukban élhessenek sikeres életet!

2.4 Lakáspolitika

 

 

A fiatalok, családok legnagyobb gondja ma a lakáshoz jutás. A lakás- és albérletárak az egekbe szöktek, miközben a kormány az önkormányzatokra hárítja a lakhatás problémáinak megoldását, de eszközöket ehhez nem biztosít.

A szociáldemokrata Árnyékkormány szerint a lakhatás alapjog, amelynek biztosítása az állam feladata. Ezért új lakáspolitikát vezetünk be, amely támogatja minden fiatal lakáshoz jutását, az önkormányzati lakások építését, amely a helyzethez igazodó támogatást és segítséget nyújt minden családnak a lakhatási problémák megoldásában.

 

 

III. A szociális ellátórendszer újjáépítése

Az Orbán-kormány azt kommunikálja, hogy a szociális segélyek, járadékok és ellátások egységesebb rendszerben igényelhetők. Valójában azonban megszűnt a rendszeres szociális segély, helyette önkormányzati és járási segély kérhető. Az önkormányzati támogatást nem kötelező folyósítania az önkormányzatnak, vagyis kizárólag a települési önkormányzatok rendeletben meghozott döntése alapján kaphatnak a rászorulók szociális támogatásokat. A támogatási szándék erősen függ az adott önkormányzat financiális lehetőségétől. A kormány a feladatellátásra nem biztosít elegendő forrást, sok önkormányzatnak nincs szociális ellátásokra fedezete.

A kormány azzal, hogy járási szintre emelte a segélyezés rendszerét, megszüntette a lakásfenntartási támogatást, valamint az adósságkezelési szolgáltatást. Megszűnt az óvodáztatási támogatás, mert kötelezővé tették a 3 éves kortól való óvodába járást. Egyházi fenntartásba került a szociális intézmények jó része.

A szociáldemokrata Árnyékkormány szerint az állam felelőssége különösen erős a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárai, a gyermekek, idős honfitársaink és a szegénységben élők iránt. Újra szőjük a szétfeslett, szétszakított szociális hálót, a szociális ellátás intézményeit, és tisztességes fizetést biztosítunk a szociális segítés területén dolgozó szakembereknek. Ez több, mint szándék. Ez erkölcsi, emberi kötelezettségünk!

Az emberek állama kiterjedt szociális felelősségének részeként a mindenkori megélhetési minimumhoz igazítja a kikényszeríthető kötelező ellátás szintjét, önálló programokkal csökkenti a lakhatási-, rezsi- és közlekedési szegénységet.

III.1 Szociális biztonságot mindenkinek!

 

III.2 Újraépítjük a szociális ellátórendszert!

 

 

III.3 Kiút a hajléktalanságból

 

 

 

 

IV. A fogyatékkal élő emberek helyzete

A 2007. évben a Parlament által kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény olyan úttörő dokumentum, amely egyszerre rögzíti a fogyatékossággal élő személyek polgári és politikai, továbbá gazdasági, szociális és kulturális jogait. Az Egyezmény a szociális modellt és ennek megfelelően az egyenlőségi paradigmát követi. A fogyatékossággal élő emberekre nem a társadalmi juttatások és a szánalom tárgyaként, hanem a jogok aktív alanyaként tekint, és célul tűzi ki a különböző társadalmi korlátok lebontását.

Az ENSZ Egyezmény több pontja fogalmazza meg az önálló életvitel legfontosabb intézkedéseit, a mobilitás, a habilitáció-rehabilitáció, a megfelelő életszínvonal szükségességét, amit fogalmazhatunk alapelveknek, kritériumoknak a szolgáltatások szervezése során.

A FIDESZ-kormány átalakította az addig életben lévő juttatási rendszert, illetve annak elemeit. Megszüntette a rokkantsági nyugdíjat, az ellátás összeghatárait jelentősen csökkentette.  Bár ezt úgy állították be, hogy egy korszerűbb, a munkaerőpiaci viszonyokat jobban szolgáló rendszert hoznak létre, valójában ezek az intézkedések sokakat hoztak lehetetlen helyzetbe kimutatható munkaerőpiaci hatások nélkül. Ezek az intézkedések jelentős jogsérelmekkel jártak, néhány eset a Strasbourgi Bíróságig jutott el.

A fogyatékos személyek ellátását biztosító intézmények kitagolása, kisebb (optimálisan 10 fő körüli) otthonok kialakítása nem valósult meg, annak ellenére, hogy jogszabály rendelkezik erről. A rendelkezésre álló 11 530 férőhelyből (amely nem elegendő), csupán 2 193 férőhely található 50 fő alatti elhelyezést biztosító intézményben. Még jelentős számban vannak 150–200 főt fogadó intézmények, ahol az ellátottak gondozására csekély mértékben, szakmai munkára még kevésbé adottak a lehetőségek! Az ellátottak szempontjából még optimális, 20 fő alatti intézmény mindösszesen 11 található az országban!

A szociáldemokrata Árnyékkormány célja fogyatékkal élő honfitársaink önálló életének, méltóságának és biztonságának garantálása.

Ennek érdekében

 

 

V. A nők esélyegyenlősége

A szociáldemokrata Árnyékkormány a társadalmi, gazdasági és családi élet minden területén segíteni kívánja a nők szerepvállalását. A jelenlegi kormánnyal ellentétben mi nem akarjuk megmondani a nőknek, hogy hogyan éljenek, nem akarunk beleavatkozni legbensőbb magánügyeikbe, nem vitatjuk önrendelkezési jogukat saját testük felett. Nekünk minden nő személyisége egyaránt fontos, teljesedjen ki akár az anyaságban, vagy építsen karriert!

A fenti általános célok érdekében a következő konkrét teendőket tartjuk nélkülözhetetlennek:

https://muhely.ujkoztarsasagert.hu/forms/legyel-te-is-muhelytag/

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére