Keresés
Logo

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 

Adatkezelő adatai
Demokratikus Koalíció

Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.
Nyilvántartási szám: 01-02-0014391
Adószám: 18270655-1-42
Telefonszám: 06-21-300-1000
Általános e-mail cím: [email protected]
Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika ([email protected])

A Demokratikus Koalíció, figyelemmel a 2018. május 25-i hatállyal érvénybe lépő, az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, (GDPR) szóló általános adatvédelmi rendeletre (továbbiakban Rendelet), felülvizsgálta eddigi Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint Adatkezelési és Adatbiztonsági Tájékoztatóját, és egyéb releváns dokumentumait és intézkedéseit.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Demokratikus Koalíciónál kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, azt nyilvánosságra hozva segítse tagjai, szimpatizánsai, szerződéses partnerei és egyéb kapcsolatai tájékozódását és segítséget nyújtson nekik abban, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerjék és érvényesítsék.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A DK az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő kezelését.

A DK az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie és kellő tájékozottságon kell alapulnia.

Főbb releváns jogszabályok:

2001. Évi CVIII. Törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv)
2008. Évi XLVIII. Törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
2011. Évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban Rendelet.

A Demokratikus Koalíció személyes és különleges adatot egyaránt kezel.

• személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,
• különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden olyan adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az adatkezelés jogszerűsége:

Személyes adatot a Demokratikus Koalíció, mint adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet.
1. Személyes adat kezelhető az érintett kifejezett hozzájárulásával. A hozzájárulás feltétele, hogy az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A hozzájárulást minden egyes adatkezelési célhoz egyenként kell beszerezni és fel kell hívni az érintett figyelmét arra, hogy jogosult a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, a címzettek jogaira, a törlési jogra és az adathordozhatóság jogára.

2. Személyes adat kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Ilyen például a szerződéskötés, a munkaviszony létesítése.

3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Egy párt működése széleskörű tevékenységet jelent, személyes és különleges adatok kezelése ennek elengedhetetlen része, a pártnak tehát jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez.

Különleges adat kezelésének jogalapja az, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét konkrét célból történő kezeléséhez. Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatainak ellátáshoz feltétlenül szükséges.

Jogos érdek jogcímen alapuló adatkezelés továbbá a vagyonvédelmi célból történő adatkezelések, a munkahelyi ellenőrzések, elektronikus megfigyelőrendszer, a törvényi előírások betartásához kapcsolódó adatkezelés.

A párt adatkezelésének egyes speciális területei:

1. A párt tagjainak személyes adatait a jelentkezési lap tartalmazza. A jelentkezési lap személyesen, írásban, és digitális formában is kitölthető. A papír alapú jelentkezési lapokat a DK külön, elzárt irodahelyiségben őrzi.
2. A DK alkalmazottait a Munka törvénykönyve és az egyéb speciális jogszabályi rendelkezések betartásával tartja nyilván és ezeket az adatokat szintén külön elzárt irodahelyiségben őrzi.
3. A DK szerződő partnereinek személyes adatait, a létrejött szerződéseket elzárt irodahelyiségben tartja nyilván.
4. Elektronikus aláírásgyűjtések a DK honlapján és regisztráció (messenger, chatbot és egyéb) internetes felületeken. Elektronikus felületen jelentkezés akciókhoz, petícióhoz. Az aláíró az aktuális akcióhoz megadott felületen vagy linken kifejezetten hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót. Leiratkozás honlapon történő regisztráció esetén az [email protected] e-mail címen, messenger, illetve chatbot esetén a jelentkezéssel azonos felületen történik.
5. Aláírásgyűjtő íveken, rendezvények alkalmával átvett személyes adatokat, valamint szimpatizánsaink személyes adatait a DK központja őrzi mind papír alapon, mind elektronikus formában.
6. Az egyedi, speciális adatkezeléseket a DK az adatkezelési célnak megfelelően kezeli és erről külön Adatkezelési Tájékoztatót ismertet meg az érintettel.
7. A biztonsági kamera által rögzített képmást a DK és megbízottja a törvényi rendelkezések betartásával legfeljebb 72 órán át tárolja.
8. Az Új Köztársaságért Alapítvány speciális adatkezelését külön tájékoztató rögzíti, amelyet a www.ujkoztarsasagert.hu honlapon teszünk közzé és az alapítvány az alapító okirat szerint végzi adatkezelési tevékenységét.
9. A DK cége, a DÉKÁ Rendezvény Kft webshopot üzemeltet, az ott folyó adatkezelésről a dkp.hu honlap ad tájékoztatást. A Kft gazdasági tevékenységével összefüggő személyes adatokat a DK elkülönítve tárolja.
10. A DK Hírek kiadvány megrendelőinek célhoz kötötten megadott személyes adatait a DK elkülönítve tárolja.

Az adatfeldolgozók

A Demokratikus Koalíció egyes adatkezelési feladatok végrehajtására adatfeldolgozókat bízhat meg. A megbízó köteles meggyőződni arról, hogy az adatfeldolgozó ismeri és betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen érő károkozásért az adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemlegesen felel.

A DK közzéteszi az adatfeldolgozók adatait:
https://dkp.hu/adat/adatk.pdf

Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
g. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).
h. az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amennyiben az adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált módon történik (Az adathordozhatósághoz való jog).

A Demokratikus Koalíció a fenti jogokról értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal ad.

Hova forduljon az érintett?

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Demokratikus Koalíció Irodája

Cím és levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 46.
Telefon: +36 21 300 1000
E-mail cím: [email protected]

Az érintett további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-23.§. írja le.

A Demokratikus Koalíció adatkezelésével kapcsolatban felmerült kérdését, kérését az adatvédelmi tisztviselőhöz is eljuttathatja az érintett.
Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika Telefon: +36 21 300 1000

Adatvédelmi incidens

Az adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok integritása és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz és tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze.
A DK adatvédelmi incidens kezelési folyamatot működtet, melyet belső szabályzatban rögzít.
Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a fent leírtakat kell rögzíteni.

Adatvédelmi tisztviselő A DK a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan független személy, aki az alkusz adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységét figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a vállalat és a munkavállalói részére tanácsot ad, és az adatvédelmi hatósággal a kapcsolatot tartja.
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Varga Mónika
Elérhetőség: 1066 Budapest, Teréz krt. 46. telefon: +36 21 300 1000, e-mail cím: [email protected]

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

1. Az érintett bejelentéssel élhet a Hatóságnál
Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál eljárást indíthat.
A NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: http://www.naih.hu

2. Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól
Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.
Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, azaz minden szükséges intézkedést megtett a kár elhárítása érdekében, és az adekvát volt.
Az eljárás megindítása előtt célszerű a feleknek egymás közt megkísérelni a jogsérelem tisztázását, orvoslását.

Adatbiztonság, számítástechnikai adatkezelés, technikai védelem.

A DK maximálisan törekszik arra, hogy a rábízott személyes adatokat a lehető legnagyobb biztonságban őrizze. A korszerű technika minden jogszerű és elérhető vívmányát igénybe veszi az adatkezelés kapcsán és különös tekintettel őrzi az adatok biztonságát és sérthetetlenségét. Az adatkezelő jogosult az adatok tényleges kezelésére és/vagy feldolgozására alvállalkozót szerződtetni, amely önálló adatkezelőnek minősül.
A DK a személyes adatok egy részét harmadik országban található tárolóhelyen/felhő alapú tároló helyen tárolja.
A DK a Rendelet előírásai szerint kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, amelynek adatkezelési megfelelőségéről meggyőződött.
Az adatkezelés titkossága és annak technikai biztonsága érdekében minden személyes adatot a párt központja kezel, helyi hozzáférést csak meghatározott esetben és céllal engedélyez meghatározott személyi körnek.
A DK szervezetén belül az adatokhoz való hozzáférés meghatározott hatáskör és illetékesség szabályai szerint történik.


DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére