Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány rendvédelmi programja

A szociáldemokrata árnyékkormány olyan országot épít, amelyben minden polgár biztonságban érezheti magát, biztos lehet benne, hogy a Haza vigyáz rá. Ez nemcsak szociális biztonságot és a megélhetés biztonságát jelenti, hanem azt is, hogy mindenki biztonságban tudhassa saját magát, szeretteit, és kemény munkával szerzett vagyonát. Biztos lehessen benne, hogy az állam megvédi a bűnözéssel, a tűzzel, a természeti katasztrófákkal szemben.

Mi, szociáldemokraták az erős államban hiszünk. Olyan erős államban, ami hatékonyan védi meg az embereket, amely hatékonyan szünteti meg az igazságtalanságokat, hatékonyan készíti fel az országot a jövő környezeti és gazdasági veszélyeire, és hatékonyan védi meg az emberek biztonságát is. Csak egy erős állam teremthet biztonságot, és csak a biztonságban élő társadalom szabadulhat meg a félelemtől és lehet szabad.

Valljuk, hogy mindenkinek joga van félelem és kiszolgáltatottság nélkül élni. Ezért egyik legfőbb feladatunknak tartjuk a mindennapok biztonságának megteremtését az ország minden polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül. Mert a biztonság nem lehet csupán a gazdagok és a politikai hatalmasságok kiváltsága! Ugyanúgy megilleti a külvárosi lakótelepek és a kis falvak lakóit, mint a jogi védelmet és a privát biztonsági szolgáltatásokat megfizetni képes, medencés villákban élőket.

Ma azonban éppen onnan hiányoznak a rendőrök, tűzoltók, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk, azaz a falvakból és a városok utcáiról. Javuló statisztikák ugyan vannak, a biztonságérzet azonban legfeljebb csak a tehetős városrészek lakóinak jut osztályrészül. A biztonságérzet annak ellenére nem javult, hogy papíron nőtt a rendőrség létszáma, és bővült az eszközparkja. Ez azonban leginkább csak a Készenléti Rendőrségen és a Terrorelhárítási Központon látszik, míg a lakosság napi problémáinak kezelésére hivatott helyi kapitányságokon kevésbé érzékelhető. Ráadásul elmaradt a rendőrség szervezeti modernizációja. A jelenlegi szervezet nagy erőket képes mozgósítani a hatalom utasításainak végrehajtására, azonban a mindennapok biztonságának megteremtésére már kevéssé alkalmas.

Az orbáni állammal szemben a mi elképzelésünk szerint a rendvédelmi szervek és a lakosság kapcsolata nem a félelmen alapszik, hanem a kölcsönös bizalmon és az együttműködésen. A rendvédelmi-fegyveres testületek nem lehetnek az autoriter hatalom meghosszabbított csápjai. Nem ellenünk, hanem értünk vannak. Az Orbán-kormányok elmúlt 13 évének egyik legnagyobb bűne, hogy visszaélt a hatalmával ezen a területen is és ezzel beláthatatlan károkat okozott. Minden, e területet érintő szakpolitikai elképzelésünkön túl ennek helyrehozása egyik fő feladatunk!

1. Közbiztonság mindenkinek

A közbiztonságot mint alapvető közszolgáltatást minden ember számára biztosítani kell, társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül, mert a biztonság nem lehet csupán a gazdagok és a politikai hatalmasságok kiváltsága!

a) A hétköznapok biztonsága

Azt akarjuk, hogy a rendőrök ne adminisztrációval foglalkozzanak, hanem a közrend, közbiztonság fenntartásával, a közösséget veszélyeztető bűncselekmények felszámolásával.

b) Közösségi rendészet

Hiszünk benne, hogy egy európai demokráciában, amellyé hazánkat tenni szeretnénk, a hatékony rendőrségi feladatellátás egyik legfontosabb eszköze az ún. közösségi rendészeti modell megteremtése. 

c) Hatékony rendőrség

E célok elérésének alapfeltétele a rendvédelmi szervek korszerű felszerelése és megszervezése, valamint a személyi állomány felkészültségének és társadalmi megbecsülésének biztosítása. Ezért a rendőrség szervezetrendszerének és működési mechanizmusainak átfogó modernizációja szükséges. 

2. A határok védelme

A határok védelme, az ország területére az unión kívülről érkezők ellenőrzése kulcsfontosságú a Magyarország és az Európai Unió polgárainak védelme szempontjából. Ezen a területen az Orbán kormány kudarcot vallott. Ezerszámra bocsátották szabadon a magyar börtönökből az elítélt embercsempészeket, jelentős számban engedik át az országon Ausztriába és Szlovákiába ellenőrzés nélkül az ide érkezőket, képtelenek voltak hatékony határőrséget létrehozni.

Az Orbán-kormány a határőrizetet az ország minden részéből vezényelt rendőri és katonai állomány határon állomásoztatásával próbálja megoldani, illetve a mára egyértelműen kudarcba fulladt szerződéses határvadász ezredek felállításával. Ez a gyakorlat hosszú távon fenntarthatatlan, hiszen az ország belső területeitől vonja el az erőforrásokat úgy, hogy eközben a határrendészeti feladatok állandó, magas színvonalú ellátását sem képes biztosítani. 

3. Tűzvédelem és polgári védelem

A tűzvédelem terén is első és legfontosabb célunk a hozzáférhetőség és a hatékonyság növelése, hiszen ezen a területen kiemelkedően fontos a gyors és szakszerű beavatkozás, és ebben nem lehet különbség egy vidéki kistelepülés és egy fővárosi kerület között.

Az Orbán-kormány tudatosan és módszeresen szétzúzta a korábban jól működő tűzoltóságot és polgári védelmet. Létrehozott egy gigantikus, túlbürokratizált, igen sok vezetővel működő szervezetet.  A - már amúgy is erősen létszámhiányos - kivonuló tűzoltó alegységeknek értelmetlenül polgári védelmi feladatokat is el kell látniuk a kárhelyen. A polgári védelmi szakterületen tevékenykedő állomány tűzoltóvá átminősítésével és tűzoltó beosztásba helyezésével szinte teljesen megszűnt a hagyományos polgári védelmi tevékenység. A polgári védelmi szakmai területen a megmaradt régi szakemberek tudása az egyetlen polgári védelmi képző intézmény felszámolása/ellehetetlenítése eredményeként nem korszerűsíthető, az újonnan belépő munkatársak képzése nem valósítható meg. Ezen feladatokat a megyénként kötelezően létrehozott mentőszervezetek bevonásával és a civilek polgári védelmi szolgálatra történő beosztásával próbálják pótolni. 

Az önkéntes (megszüntetett köztestületi) tűzoltóktól elvett működési területeken a tervezett nagyobb biztonság érdekében kialakítandó tűzoltó rajok csak részben kerültek megalakításra, így az átalakult önkormányzati (önkéntes) tűzoltóknak kvázi ugyanúgy kell településeiken beavatkozniuk. 

A hazai speciális tűzoltó gépjárműgyártásra történő átállás kísérletének eredményeként az amúgy is koros gépjárműpark tovább idősödött, és a kormányváltás előtti megszokott szintű tűzoltótechnikai eszközök átadásának üteme megtorpant, lelassult. A beavatkozó állomány részére a védőeszközök beszerzését teljesen új alapokra helyezték, ezzel megszűnt a minőségi verseny és gyengébb minőségű védőeszközök kerültek beszerzésre az eddigi világszínvonalú ruhák helyett, amit a szakszervezetek is erősen kifogásoltak.

A polgári védelem eszközparkjának (szoftverek, radiológiai, biológiai vegyi felderítő- és mérőműszerek; egyéni bőr- és légzésvédő eszközök) fejlesztése elmarad a kor színvonalától, a polgári védelmi feladatok ellátását a megalakított mentőszervezetek már meglévő, sok esetben koros eszközeivel és felszereléseivel igyekeznek megoldani.

Visszaadjuk a Tűzoltóság becsületét és önállóságát.

4. A Büntetés-végrehajtás korszerűsítése

A létszámhiány, a túlterheltség, a kiszolgáltatottság fokozottan érvényesül a büntetés-végrehajtási szervezetnél. Átfogó személyi és szervezeti reformot hajtunk végre. Kiemelt figyelmet fogunk fordítani a büntetés-végrehajtás személyi állománya rekreációjának biztosítására, tekintettel a zárt intézményekben történő szolgálatteljesítés okozta fokozott pszichés igénybevételre. E fokozott terhelést az illetményrendszer átalakítása során is számításba vesszük, és a közvetlenül a fogvatartottak felügyeletében és ellátásában résztvevők számára külön bv. pótlékot vezetünk be.

5. Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

A nemzetbiztonsági szolgálatok valóban a nemzet, a magyar emberek biztonságát fogják szolgálni. 

6. Legyen hivatás a haza szolgálata!

A rendvédelmi terület gyökeres újragondolása révén méltó megbecsülést kívánunk biztosítani az összes testület állományának, ennek során pedig nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a szociális gondoskodásra, a korszerű munkakörülmények biztosítására, a kiszámíthatóságra, magyarán arra, hogy ez a pálya újból egy vonzó és életre szóló hivatás legyen.

Csakis akkor tudjuk biztosítani az állam rendjét, és akkor tudjuk megteremteni a mindenki számára érezhető közbiztonságot, ha az ezen a területen dolgozó emberek méltó körülmények között, tisztességes bérért és legfőképpen kiszámítható módon gyakorolhatják hivatásukat. 

A hivatásos állomány tagjai nap mint nap teszik a kötelességüket, esküjükben tett fogadalom alapján vállalják a veszélyt, ha kell, életük kockáztatásával is védik az embereket. Célunk, hogy visszaállítsuk az elmúlt évek alatt kiszolgáltatottá vált hivatásos és a rendvédelmi igazgatásban, valamint a tűzoltóságnál szolgálatot teljesítő állomány becsületét, megbecsültségét és hivatástudatát.

A Demokratikus Koalíció Árnyékkormánya elkötelezett abban, hogy a rendvédelmi pályát választók erkölcsileg és anyagilag is kiszámítható elismerésben és megbecsülésben részesüljenek.

Az új rendvédelmi életpálya deklarált célja a hivatásos állomány megtartása és különleges szolgálatuk megbecsülése. 

Visszaadjuk a hivatás erkölcsi és anyagi megbecsülését, hogy ne csak szakma, hanem hivatás legyen a hazát szolgálni. A programmal vissza lehet állítani, hogy a pályaelhagyás helyett a fejlődés, a megbecsülés, a gyarapodás jellemezze a rendészeti pályát.

a) Rendvédelmi és tűzoltó életpályamodell

A rendőrök, a büntetés-végrehajtási szervezet állománya, a tűzoltók, a polgári védelmi szakemberek, a nemzetbiztonsági tisztek és tiszthelyettesek elhivatottságán és szakértelmén múlik, hogy a rendvédelmi szervek miként képesek megbirkózni a biztonságunkat fenyegető, folyamatosan változó kihívásokkal. Ezért a tisztességes szolgálatteljesítési körülmények, valamint a megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülés biztosítása nem csupán az államot terhelő kötelesség, hanem évtizedes adósságunk, valamint kritikus fontosságú társadalmi érdek. Motivált és megbecsült személyi állomány hiányában a rendvédelmi szervek fejlesztésére irányuló erőfeszítések teljesen hiábavalók. Mindez nem képzelhető el európai rendszerű illetményrendezés nélkül.

A területen az Orbán-kormány a legnagyobb adósságot a hivatásos állomány tagjai és a munkájukat segítő rendvédelmi igazgatási alkalmazottak megbecsülése tekintetében halmozta fel. A 2015-ben bevezetett rendvédelmi életpályamodell korántsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis alkalmatlannak bizonyult arra, hogy megfelelő pályaképet adjon a hivatásos állománynak. A kormány mág csak kísérletet sem tett arra, hogy a megalkotott illetményrendszer lépést tartson az általános bérszínvonallal, és így biztosítsa a szolgálatellátás megfelelő egzisztenciális hátterét. A jelenlegi elavult szervezeti struktúra és merev bürokratikus működés mind a vezetőket, mind a beosztottakat gúzsba köti és kiszolgáltatottá teszi. A rendvédelmi szervek állományának tagjai az elégtelen létszám- és feladatelosztás következtében állandó túlszolgálatra kényszerülnek, családi és magánéletük mára szinte tervezhetetlenné vált. A kialakult helyzet súlyosságát jól mutatja a fluktuáció döbbenetes mértéke, ami a rendőrségtől, a nemzetbiztonsági szolgálatokon és a katasztrófavédelmi szerveken át a büntetés-végrehajtásig az egész rendvédelmi ágazat működésének stabilitását súlyosan rontja.

Ezért új életpályamodellt és ennek részeként illetményrendszert alakítunk ki. 

b) A rendészeti igazgatásban dolgozók helyzetének rendezése

Az Orbán-kormány méltatlan helyzetbe hozta a rendészeti igazgatásban dolgozó magyar embereket. Ők a területen dolgozó állomány nagyjából negyedrészét teszik ki. Ők azok, akik semmilyen plusz jövedelmet nem kaptak az elmúlt időszakban. A RIASZ-osok és a munkavállalók általában a rendszer igazgatási hátterét adják, ők felelnek a pénzügyi, az informatikai és a technikusi feladatokért is. Bár fegyvert nem viselnek, rájuk is szigorú szabályok vonatkoznak, véleménynyilvánítási jogaikat is korlátozhatják. Mivel a rendvédelmi igazgatásban dolgozók tevékenysége sok esetben nem különül el teljesen a hivatásosoktól, előfordulhat az a helyzet, hogy ugyanabban az irodában dolgoznak, viszont egyiküknek rendezték a bérét, ráadásul korábban hathavi bérnek megfelelő fegyverpénzt is kapott, a másiknak pedig nem jutott semmi. A Kormány nem teremtette meg a fedezetet ezeknek az embereknek a bérfejlesztésére, az orbáni infláció pedig nehéz és kilátástalan helyzetbe sodorta őket.

Ezért  a szakszervezetekkel egyeztetve átalakítjuk a rendészeti igazgatási alkalmazottak jogviszonyát, egyensúlyba hozzuk a feladatokat  és az anyagi elismerést, a kötelezettséget és a jogokat. Kialakítjuk és rendezzük a RIASZ állományának bértábláját olyan módon, hogy az törvényben garantált módon, kiszámíthatóan kerüljön emelésre.

c) Szociális gondoskodás

Az ágazatban szolgálati feladatukat ellátó embereknek megteremtjük a szociális biztonságot.

d) Partnerség a szakszervezetekkel

A rendészet és a tűzoltóság területén is helyre fogjuk állítani a szakszervezetek megnyirbált jogosítványait. Tekintettel arra, hogy a sztrájk ezen a területen csak rendkívül korlátozott mértékben képzelhető el, az ágazati érdekegyeztetés rendszerében kell garanciát adni az állomány érdekeinek érvényesítésére. 

https://muhely.ujkoztarsasagert.hu/forms/legyel-te-is-muhelytag/

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére