Keresés
Logo

Az Árnyékkormány programja

A szociáldemokrata Árnyékkormány európai uniós programja

Magyarország polgárainak elsöprő többsége kívánja, pártolja az európai integrációt, fontosnak tartja hazánk tagságát, elkötelezett az Unió alapértékei mellett. A szociáldemokrata árnyékkormány támogatja az európai népek nemzetek feletti összefogását, egyre szorosabb egységét, Európa politikai, gazdasági és védelmi Unióját. Nemzeti céljainkat a közös európai keretekben érvényesítjük. Elszántan dolgozunk az európai politikai unió kiteljesítéséért, ami hosszú távon elvezet az Európai Egyesült Államok létrejöttéhez.

Olyan Európai Uniót akarunk, ahol az igazságos társadalom alapértékeit, így különösen az emberhez méltó élethez, a munkavállaláshoz, a tisztességes megélhetéshez, az oktatáshoz, a teljes körű szociális és egészségügyi ellátáshoz való jogot európai jogszabályok garantálják, és - a Szociális Jogok Európai Pillérének rendelkezéseivel összhangban - minden tagállamban, így Magyarországon is érvényesítik ezeket.

Olyan Európai Uniót akarunk, amely cselekvő módon áll ki az uniós szerződésben foglalt alapvető jogok és értékek, az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, az emberi jogok, a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak maradéktalan érvényesítése mellett. Az EU-nak aktívan kell őrködnie afelett is, hogy a közös uniós jogszabályokat minden tagállam maradéktalanul hajtsa végre, és az uniós polgárok jogait tartsa tiszteletben.

Olyan Európai Uniót akarunk, ahol megkerülhetetlen közös, uniós feladat a fenntartható fejlődés alapelvének szigorú, következetes érvényesítése. Hangsúlyozzuk, hogy a fenntartható társadalomba való átmenetnek igazságosnak kell lennie - másképpen kudarcot fog vallani. A tiszta környezethez, ivóvízhez, a biztonságos élelmiszerekhez, a tiszta energiához, a fenntartható közlekedéshez alapvető szükségleteinek megfelelően mindenki férhessen hozzá.

Olyan Európai Uniót akarunk, ahol maradéktalanul érvényesül az átláthatóság demokratikus elve. Minden uniós döntést úgy kell meghozni, hogy a polgárok érthessék annak okait, átláthassák a döntéshozatali folyamat egészét, pontosan értesüljenek arról, hogy az eldöntendő kérdésekkel szemben az egyes intézményeknek és az egyes tagállamoknak mi volt a valódi álláspontja. Az érintettek meghallgatása, bevonása az Unióban is a demokratikus döntéshozatal kötelező szabálya.

Támogatjuk a gazdasági unió kiteljesítését, a közös európai pénz mielőbbi bevezetését Magyarországon. Követeljük, hogy Magyarország is haladéktalanul csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.

Síkra szállunk a közös európai haderő, az európai védelmi unió mellett. Az Európai Unió külső határait a tagállamoknak közösen kell megvédeniük, együttes erővel fellépve a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. A közös határokon belül pedig mindenkor garantálni kell a polgárok és az áruk szabad mozgását.

Magyarország majdnem két évtizede tagja az Európai Uniónak. Csatlakozásunk egy ezeréves erőfeszítés beteljesülése volt. 2004-ben joggal bízhattunk abban, hogy az 1989-es rendszerváltás terveit az EU-tagság teljesíti majd be. A folyamatosan fenyegető, mindent felülíró katonai szembenállás helyett békét és biztonságot, a jobboldali, majd a kommunista diktatúra helyett demokráciát, vasfüggöny helyett határok nélküli szabadságot, az elmaradottság és a leszakadás helyett fokozatos, de biztos felemelkedést, növekvő jólétet, infláció helyett gazdasági és pénzügyi stabilitást akartunk - és akarunk ma is. A kilencvenes és kétezres években Magyarország - mindenki által elismert módon - Kelet-Közép-Európa békés fordulatának élharcosa volt. Minden gond és nehézség ellenére sikerült elfoglalnia azt a helyet az Unióban, amelyre történelme, kultúrája, lakóinak tehetsége és szorgalma feljogosította. Magyarország Európa egyik nagy ígérete volt.

2010 után azonban az ország súlyosan utat tévesztett. 

A velünk együtt indult szomszédaink sorra hagyják le a narancsos maffia béklyójában vergődő magyar gazdaságot.  Ugyanilyen súlyos jel az, ahogy a magyar kormány páriává vált, és teljesen magára maradt az EU-n belül és a NATO-ban is.

A közelmúltban bennünket ért válságokra - a 2008-as pénzügyi és gazdasági krízisre, a COVID-járványra, az Ukrajna elleni aljas orosz támadásra - az Európai Unió a magyar kormánnyal teljesen ellentétes módon, közös erővel válaszolt. Erősítette a gazdasági együttműködést, példátlan méretű közös beruházási programot indított, amelyet - a szolidaritás soha nem látott kifejeződéseként - az Európai Unió közös költségvetése finanszírozott. Egyúttal pedig hozzálátott a közös védelempolitika sok évtizedes tervének valóra váltásához. A magyar kormány mindebből nem kért. Az ellenkező irányba haladt és halad továbbra is, és tengelyt akasztott mindenben, mindenkivel. Egyértelmű: Magyarország mélyülő válságának ez a legfőbb oka. 

Éppen ezért a kilábalás kulcsa nem lehet más, mint az újrakezdés és a visszatérés Európához.  Ha Magyarország ma folyamodna uniós tagságért, bizonyosan nem vennék fel a közösségbe. A feladat nem kevesebb, mint újrateremteni a magyar demokráciát, a jogállamot, a Köztársaságot, a társadalmi szolidaritást, a jóléti államot. Eközben pedig újra kell gondolni minden kormányzati politikát, a gazdaság és a társadalom egész működését. A megoldás nem lehet a múlt másolása. 2010 óta a világ teljesen megváltozott körülöttünk. Új problémákra új gyógyírt kell találnunk - kéz a kézben a polgárokkal, a civil szervezetekkel, a gazdaság, a munkavállalók és a tudományos élet képviselőivel - és az Európai Unióval. 

I. Magyarország képviselete az Európai Unióban

 

Az Orbán-rezsim az EU intézményeiben rendszeresen a magyar polgárok akaratával, nemzeti érdekeinkkel szemben a FIDESZ hatalmának fenntartásáért, vezető politikusainak zsebére dolgozik. Ennek következményeként áll a kormány több mint egy évtizede folyamatos vitában az EU-val, rombolva az ország nemzetközi tekintélyét. Ezért van az, hogy a magyar polgárok, intézmények, cégek, civil szervezetek évek óta nem jutnak hozzá a Magyarország fejlődését segíteni hivatott uniós forrásokhoz. Mindeközben a kormány az uniós ügyekről a közvéleményt egyáltalán nem tájékoztatja, helyette hazug EU-ellenes propagandát folytat közpénzből, és manipulatív állításokkal igyekszik elterelni a figyelmet sorozatos kudarcairól, uniós politizálása eredménytelenségéről. 

II. Az Európai Unió reformja

 

 

Az Európai Unió hatékony működése, a gördülékeny és rugalmas döntéshozatal alapvető feltétele annak, hogy az EU eredményesen léphessen fel az európai polgárok érdekeiért, mindennapi problémáik megoldásáért Európán belül és a nemzetközi porondon is.

III. Európai költségvetés, uniós források

 

 

Magyarország az Európai Unió tagjaként hozzájárul az Unió költségvetéséhez – ugyanakkor onnan ennél jóval nagyobb értékű pénzügyi támogatást kap. Minden magyar polgár joga és érdeke, hogy az EU költségvetésének alakításába és az európai uniós források magyarországi felhasználásába beleszólhasson, és arról pontosan tájékozódhasson.

IV. Szociális Európa

 

 

A fenntartható gazdaságra való átállás és a digitális forradalom jelentette kihívás nem tiszteli az országhatárokat. Magyarország is csak az európai nemzetekkel közösen birkózhat meg velük, és ragadhatja meg a kínálkozó lehetőségeket. De a közös európai fellépés csak akkor lehet sikeres, ha az Unió által közös célként definiált szociális jogok maradéktalanul megvalósulnak. Az Orbán-rezsim által porig rombolt társadalmi igazságosság helyreállítása, a polgárok életkörülményeinek javítása ezért európai politikánknak is középpontjában áll. 

V. Európai polgárság

 

 

Magyarország minden polgára egyben uniós polgár is. Az európai szerződések alapelvként rögzítik a demokratikus alapértékeket és emberi jogokat, amelyek minden magyar polgárt is megilletnek. Az európai intézmények a magyar polgárokat is képviselik, és jogaik védelmében – mandátumuknak megfelelően – fel is lépnek. A demokráciát lábbal tipró, korrupt Orbán-rezsim és az Unió közötti, már több mint tíz éve tartó csata is erről szól. Ezért is fontos, hogy minden magyar tisztában legyen azokkal a jogokkal, amelyeket számára európai polgárságuk garantál. Ahhoz pedig, hogy ezekkel a jogokkal élni is tudjanak, el kell érnünk, hogy minden magyar ismerhesse meg az Európai Unió küldetését, feladatait és működését, Magyarország és az EU kapcsolatának alapvető kérdéseit.

Vissza a többi programponthoz

CSATLAKOZZ ÉS VIDD SIKERRE TE IS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROGRAMJÁT!

Feliratkozás az Árnyékkormány hírlevelére